Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Regulaminy, procedury

Regulaminy, procedury
GP/002/5/2014
Zarządzenie Nr 5/02/2014
Dyrektora Gminnego Przedszkola „ Akademia Małych odstawa prawna : Rozporządzenie M S W i A Dz. U. z 22 czerwca 2010r. „ W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”

§ 1
Postanowienia ogólneOdkrywców” w Zegrzu Południowym z dnia 28.02.2014r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Gminnego Przedszkola „ Akademia Małych Odkrywców”, określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego go przedszkola w Zegrzu Południowym w roku szkolnym 2014/2015Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7), zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Gminnego Przedszkola „ Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2014/2015, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego go przedszkola w Zegrzu Południowym w roku szkolnym 2014/2015, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015.


GP/002/6/2014
Zarządzenie Nr 6/02/2014
Dyrektora Gminnego Przedszkola „ Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym z dnia 28.02.2014r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejNa podstawie art. 20zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuję się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola „ Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym, na rok szkolny 2014/2015, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1) Elżbieta Szewc
2) Bożena Śliwka
3) Wanda Drepsiak§ 2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się : Elżbietę Szewc

§ 3. Zadania Komisji określa art. 20zb ust. 2, art. 20zc ust. 1 – 5 i ust. 7 wyżej cytowanej ustawy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015.


Regulamin Gminnego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym.

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 17:00
2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 7:30 i odbierania w ustalonych porach, począwszy od godz. 12:30.
3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie, rodzeństwo powyżej 16 roku życia po uprzednim pisemnym powiadomieniu dyrektora.
4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
5. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienia związane z odbiorem dziecka należy zgłosić telefonicznie.
6. Nie odebranie dziecka do godziny 17:00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach nauczycielki mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka. 8. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola.
9. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach .
10. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora lub nauczycieli prowadzących grupę przed rozpoczęciem miesiąca.
11. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli - wychowawców.
12. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować formie pisemnej do dyrektora przedszkola.
13. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.
14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
15. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
Regulamin uzgodniono z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Zegrze Południowe, wrzesień 2010 r.


Regulamin placu zabaw w Gminnym Przedszkolu „Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym.

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 6.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
3. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
6. Zabrania się w szczególności:
- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
- stawania na ruchomych częściach urządzeń,
- zaśmiecania terenu,
- niszczenia zieleni,
- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
- wprowadzania zwierząt.
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast
i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola, intendentowi przedszkola lub sekretarkę. 8.Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego po odebraniu dziecka.
9. Regulamin placu zabaw zatwierdził Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
wrzesień 2010 r.

REGULAMIN PRZEBYWANIA W PRZEDSZKOLNEJ SZATNI

W szatni bezwzględnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.
2. Przyprowadzając dziecko rodzice nie mogą wchodzić na salę w obuwiu 3. Rodzice odbierając dzieci korzystają z domofonu , w razie potrzeby nauczyciel udzieli krótkiej informacji przez domofon lub umówi się z rodzicem na rozmowę.
4. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.
5. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.
6. Każdy przedszkolak ma przydzieloną i podpisaną szafkę, w której powinny znajdować się tylko niezbędne i potrzebne rzeczy.
7. Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład i porządek.
8. Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania w celach rekreacyjnych.
9. Szatnia nie jest miejscem do przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, wózki, sanki, krzesełka samochodowe.
10. Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania w szafkach cennych lub niebezpiecznych przedmiotów.
11. Na mocy przepisów sanitarno-epidemiologicznych zabrania się wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
12. Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.
13. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zwrócić uwagę tym, którzy nie przestrzegają zasad zawartych w tym regulaminie.
14. Za porządek i bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiedzialne są: nauczycielki pracujące z dziećmi oraz woźna (dotyczy wyjścia całej grupy).
15. Podczas ubierania i rozbierania się dzieci w celu wyjścia do ogrodu lub na wycieczkę w szatni mogą przebywać tylko dwie grupy.
16. W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci pomagają wszystkie panie (nauczycielki i personel obsługowy z danej grupy).
17. Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich szafkach indywidualnych oznaczonych znaczkami lub imionami.
18. Dzieci nie wchodzą w butach do sali.
19. Rodzice są odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci w szatni przedszkola (przyprowadzenie i odbiór dziecka z przedszkola).
20. Regulamin placu zabaw zatwierdził Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.


wrzesień 2010 r.


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
W GMINNYM PRZEDSZKOLU „ AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW”
W ZEGRZU POŁUDNIOWYMPodstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 61, poz. 624,z 2002 r. Nr 10, poz. 96.2003r.Nr 146, poz. 1416,z 2004 r.Nr 66, poz.606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75).
Dz.U.126,poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Statut Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym

Statystyka strony

Strona oglądana: 8468 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Agata Tyska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 10.02.2010 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 05.11.2015 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2015 r., godz. 15.04Agata TyskaEdycja strony
05.11.2015 r., godz. 15.00Agata TyskaEdycja strony
05.11.2015 r., godz. 14.55Agata TyskaEdycja strony
05.11.2015 r., godz. 10.40Agata TyskaEdycja strony
04.11.2015 r., godz. 12.48Agata TyskaEdycja strony
22.10.2015 r., godz. 15.06Agata TyskaEdycja strony
22.10.2015 r., godz. 13.37Agata TyskaEdycja strony
22.10.2015 r., godz. 13.32Agata TyskaEdycja strony
05.03.2015 r., godz. 08.50Agata TyskaEdycja strony
05.03.2015 r., godz. 08.48Agata TyskaEdycja strony
09.04.2014 r., godz. 19.04Agata TyskaEdycja strony
28.02.2014 r., godz. 18.25Agata TyskaEdycja strony
28.02.2014 r., godz. 18.23Agata TyskaEdycja strony
24.02.2014 r., godz. 20.11Agata TyskaEdycja strony
23.10.2013 r., godz. 18.42Agata TyskaEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 12.12Agata TyskaEdycja strony
04.09.2012 r., godz. 10.48Agata TyskaEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 12.42Agata TyskaEdycja strony
30.08.2012 r., godz. 11.47Agata TyskaEdycja strony
20.03.2012 r., godz. 15.00Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.08Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.08Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.06Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 09.54Agata TyskaEdycja strony
23.02.2012 r., godz. 14.48Agata TyskaEdycja strony
21.09.2011 r., godz. 13.38Agata TyskaEdycja strony
21.09.2011 r., godz. 13.35Agata TyskaEdycja strony
02.09.2011 r., godz. 14.47Agata TyskaEdycja strony
02.09.2011 r., godz. 14.40Agata TyskaEdycja strony
02.09.2011 r., godz. 14.05Agata TyskaZmiana kolejności podlinków
02.09.2011 r., godz. 14.02Agata TyskaEdycja strony
07.06.2011 r., godz. 14.49Agata TyskaEdycja strony
15.03.2011 r., godz. 11.45Agata TyskaEdycja strony
25.01.2011 r., godz. 13.01Agata TyskaEdycja strony
25.01.2011 r., godz. 12.55Agata TyskaEdycja strony
03.12.2010 r., godz. 09.44Agata TyskaEdycja strony
29.11.2010 r., godz. 09.21Agata TyskaEdycja strony
29.11.2010 r., godz. 09.19Agata TyskaEdycja strony
13.10.2010 r., godz. 11.47Agata TyskaEdycja strony
01.10.2010 r., godz. 12.43Agata TyskaEdycja strony
06.08.2010 r., godz. 15.16Agata TyskaEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 18.48Agata TyskaEdycja strony
01.06.2010 r., godz. 14.26Agata TyskaEdycja strony
22.02.2010 r., godz. 11.45Agata TyskaEdycja strony
10.02.2010 r., godz. 14.20Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.