Innowacja pedagogiczna "Zabawy z kodowaniem"

Liczba odwiedzających: 484

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Tytuł innowacji: „Zabawy z kodowaniem”

 

Nazwa placówki: Gminne Przedszkole im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym

Autor innowacji: Monika Hałas

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Grupa: 3,4 latki

Data wprowadzenia innowacji: 02.11.2022 r.

Data zakończenia innowacji: 30.06.2023 r.

 

 

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Zabawy z kodowaniem” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Do stworzenia innowacji zainspirował mnie:

·      udział w szkoleniu „Kodowanie i programowanie w przedszkolu”,

·      udział w internetowym programie edukacyjnym „#Uczymy dzieci programować”, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne.

          Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie,                   w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Ucząc się programowania dzieci spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych ile dbanie o swój wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Wszystkie zaproponowane dzieciom aktywności, niezależnie od tematu i kompetencji kluczowej, na rozwój której będzie położony główny nacisk, wzbogacone zostaną o elementy kodowania, programowania, zagadki logiczne.

 

Cele innowacji:

·        Rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności.

·        Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

·        Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości.

·        Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się                               z dorosłymi i dziećmi.

·        Zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

·        Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują                           w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

·        Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

·        Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Metody i formy: 

Metody:

·        podające;

·        poszukujące;

·        praktycznego działania.

Formy:

·        grupowe;

·        w parach;

·        indywidualne.

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

·        Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki),

·        Mobilny sprzęt komputerowy,

·        Projektor.

 

Opis :

Początkowo dzieci będą zapoznawały się z tajnikami programowania, przygotowywały swoje umysły do nabywania umiejętności kodowania poprzez ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość a także koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwój kompetencji miękkich, umiejętność pracy w zespole                                i współdziałania, wsparcie inteligencji emocjonalnej i wiele innych wartości.

Pierwszym etapem nauki programowania będą zajęcia wprowadzające do programowania np.:

·        Sudoku,

·        Labirynty,

·        Memory.

 

Drugim etapem będą zajęcia na macie czyli tzw. kodowanie na dywanie.

gry, dzięki tym zabawom dzieci nabywają  wiedzy o kodowaniu.

Korzyści z zastosowania maty:

·        nauka kodowania

·        nauka opowiadania twórcze na rozwój kreatywności

·        ćwiczenie pamięci, koncentracja, spostrzegania,

·        ćwiczenie liczenia,

·        rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia logicznego,

          analitycznego, przyczynowo-skutkowego

·        ćwiczenie orientacji w kierunkach,

·        uczenie cierpliwości, logiki i strategii działania.

 

Trzecim etapem będzie wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć.

 

Korzyści wdrożenia innowacji:

Nauka programowania niesie ze sobą wiele korzyści:

·        Programowanie to nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów,

           ułatwia odnalezienie się w świecie nowych technologii, uczy także              

           wykorzystywać  technologie w twórczy sposób.

·        Programowanie uczy pracy w grupie i tworzenia wspólnych projektów, dzieci

         dowiadują się jak wykorzystywać wspólny potencjał, brać odpowiedzialność za  

         pracę zespołową i dzielić się, zarówno sukcesami, jak i porażkami.

·        Pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne,

·        Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci.

·      Uczy eksperymentowania, szukania różnych rozwiązań stawianych im problemów.

·      Dzieci bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii.


Częstotliwość zajęć:

·      dwa razy w miesiącu  -zajęcia główne,

·      zabawy, ćwiczenia, karty pracy -aktywności o różnym charakterze i różnej częstotliwości (w każdym tygodniu).

 

Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu Uczymy dzieci programować):

1. Listopad

·        Kolorowe parasole.

·        Zwierzęta szykują się do zimy.

2.Grudzień

·        Czekamy na zimę.

·        Coraz bliżej święta.

3. Styczeń

·        Zimowe zabawy.

·        Moja babcia, mój dziadzio.

4.Luty

·        Bezpieczne ferie.

·        Wesoły karnawał.

5. Marzec

·        Najpiękniejsze bajki i baśnie.

·        Wiosna na łące, wiosna w ogródku.

6. Kwiecień

·        Pisanki, kraszanki, jajka malowane.

·        Dbamy o naszą planetę.

7. Maj

·        Moja rodzina.

·        Kiedy dorosnę - poznajemy zawody.

8. Czerwiec

·        Kolory lata.

·        Już blisko wakacje.

 

Efekty realizacji projektu z nauki programowania:

·        Dzieci otrzymają narzędzia pozwalające odnaleźć się w świecie nowoczesnych

          technologii.

·        Nauczą się analitycznego myślenia i odwagi w rozwiązywaniu problemów

·        Dzieci rozwiną swoją kreatywność, gdyż każdy problem ma wiele rozwiązań. Jest wiele dróg, które prowadzą do osiągnięcia celu i dziecko może znajdywać ciągle nowe sposoby na wykonanie zadania.

·        Rozwiną umiejętności planowania i logicznego myślenia.

 

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie:

·      obserwacja pracy dzieci,

·        zdjęcia

kodowanie z interaktywną myszką
kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 1, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 2, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 3, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 4, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 5, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 6, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 7, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 8, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 9, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 10, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 11,

Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole
Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 1, Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 2, Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 3, Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 4, Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 5,

Serduszko dla Babci i Dziadka
Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 1, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 2, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 3, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 4, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 5, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 6, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 7, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 8,

 

Kodowanie
Kodowanie, foto nr 1, Kodowanie, foto nr 2, Kodowanie, foto nr 3, Kodowanie, foto nr 4, Kodowanie, foto nr 5, Kodowanie, foto nr 6, Kodowanie, foto nr 7, Kodowanie, foto nr 8, Kodowanie, foto nr 9, Kodowanie, foto nr 10, Kodowanie, foto nr 11, Kodowanie, foto nr 12,

Wiosenne kodowanie z wykorzystaniem planszy i tablicy interaktywnej.