Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Regulamin wycieczek

GPZP/402/1/2014/2015

Regulamin organizacji wycieczek i spacerów w Gminnym Przedszkolu
im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2014 r. poz. 1150).

Ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek przedszkolnych oraz ich przebiegu:
§1

Postanowienia wstępne
1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Gminne Przedszkole
w Zegrzu Południowym przy współpracy z rodzicami/ Radą Rodziców.

2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać z innymi podmiotami, których przedmiotem jest krajoznawstwo i turystyka.
a. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku,
zainteresowań i potrzeby dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.
b. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym.

3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych i poza nimi.

4. Formy wycieczek:
- spacery,
- krótkie wycieczki,
- wycieczki krajoznawczo - turystyczne (autokarowe),konkursy, olimpiady,
turnieje,
- wycieczki okolicznościowe.

§2

1. Organizacja wycieczek i spacerów wynika z rocznego planu pracy przedszkola.

2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze w najbliższej okolicy.

4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie dla specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju
i stopnia niepełnosprawności.

§3

1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.

2. Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzane najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.

4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. To rodzice decydują czy ubezpieczyć dziecko NNW oraz wybierają ubezpieczyciela i kwotę ubezpieczenia.

5. Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

6. Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.

§4

1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ma charakter ciągły.

3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.

4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego, przed powrotem.

5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy
i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.

7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

8. Autokar – pojazd, którym dzieci wyjeżdżają na wycieczkę może być kontrolowany przez policję. Osobą wzywającą funkcjonariuszy może być dyrektor, kierownik wycieczki lub rodzic.

§5

1. Organizując spacery i wycieczki należy:
• Zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru/ wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
• Nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
• Przestrzegać normy kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
• Przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpływają na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
• Dbać o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
• Zapewnić pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dawać dzieciom „kontrolowane poczucie swobody";
• Zapewniać właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
• Upowszechniać różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

§6

1. DYREKTOR przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.

2. Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:
- czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki;
- wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pedagogicznych pracowników przedszkola. Wprowadza się możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy, jeżeli bierze w niej udział jedynie kilkoro dzieci;.
- zatwierdzenie i gromadzenie dokumentacji wycieczki;
- dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu.

§7

1. KIEROWNIKIEM WYCIECZKI przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek.
2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
- opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki, harmonogramu;
- zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
-organizacja transportu;
- zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;
- określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu;
- zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy;
- dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu oraz wypełnienie druków preliminarza i rozliczenia wycieczki.

§8

1. OPIEKUNAMI w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele i pracownicy przedszkola oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.

2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby).

3. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej lub udziału w niej dziecka niepełnosprawnego co najmniej dwie osoby).

4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki;
- współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu
i harmonogramu wycieczki;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
- zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu;
- nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy;
- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.§9
1. UCZESTNIKAMI wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
2.Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:
- przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych;
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny;
- zachowanie porządku;
- reagowanie na umówione sygnały.

§10
1.Zadania rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących
w wycieczce.
- Rodzice/opiekunowie prawni informują organizatora na piśmie
o szczególnych potrzebach oraz ewentualnych przeciwwskazaniach czy trudnościach u dziecka (związane np. z jazdą autokarem) zgodnie
z załącznikiem nr 6 do Regulaminu.
- Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział dziecka
w wycieczce/ konkursie/olimpiadzie na piśmie.
- Rodzice/opiekunowie prawni bez zgody opiekuna wycieczki nie mogą wyposażać dzieci w:
- własny prowiant, napoje i słodycze,
- własne zabawki.
§11
1. Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.

2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola lub rejestrze grupowym spacerów i wycieczek oraz w dzienniku zajęć.
§12
Finansowanie wycieczek
1. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł.
2. Rodzice dzieci biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie może być finansowany z innych źródeł.
3. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora przedszkola.
§13
1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
2. Wzory dokumentacji znajdują się w załączniku do Regulaminu.
3. Dokumentacje związana z wycieczką jest przechowywana 5 lat. Zgody rodziców do końca roku szkolnego (do 31sierpnia).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
5. Niniejszy regulamin został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10 lutego 2015roku.
Załącznik:
Załącznik nr 1 Karta wycieczki.
Załącznik nr 2 Oświadczenie kierownika wycieczki i opiekunów.
Załącznik nr 3 Harmonogram wycieczki.
Załącznik nr 4 Preliminarz wycieczki.
Załącznik nr 5 Lista uczestników wycieczki.
Załącznik nr 6 Zgoda rodziców.
Załącznik nr 7 Rozliczenie wycieczki.

Załącznik nr 1

Karta wycieczki/imprezy


Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy:
Trasa wycieczki/imprezy:
Termin:
Grupa:
Liczba uczestników:
Kierownik (imię i nazwisko):
Liczba opiekunów:
Środek lokomocji:
Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki:


OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.


Opiekunowie wycieczki/imprezy:
(imiona i nazwiska oraz podpisy)Kierownik wycieczki/imprezy:

…………………………….
(podpis)
Załącznik nr 2

Oświadczenie opiekunów w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczkach

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mojej opiece dzieci na:przez
w okresie od dnia …………… do dnia …………… oświadczam, co następuje:
1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/zapoznałam się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci.
2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w przepisach wskazówek i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna.

, dnia

Opiekunowie wycieczki (imprezy)

……………………………………

…………………………………….

…………………………………….

……………………………………

...........……………………………
(imię i nazwisko oraz podpis)Załącznik nr 3
Harmonogram wycieczki

Data i godz. wyjazdu Liczba km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego


Adnotacja organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny:
Zatwierdzam
…………...……………………….
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

Załącznik nr 4
Preliminarz wycieczki


Przychody:

1. Wpłaty uczestników: liczba osób …………. x koszt wycieczki …………. = ………….
2. Inne wpłaty:Razem przychody:

Wydatki:

1. Koszt wynajmu autokaru:
2. Koszt noclegu:
3. Koszt wyżywienia:
4. Bilety wstępu:
• do teatru:
• do kina:
• do muzeum:
• do parku narodowego (rezerwatu przyrody):
• inne
5. Inne wydatki (jakie?):Razem wydatki:
Koszt na jednego uczestnika:


(podpis kierownika wycieczki)

Zatwierdzam


(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

Załącznik nr 5
.............................................................
(pieczęć lub nazwa organizatora wycieczki)

Lista uczestników wycieczki
do .................................................................
pobyt od .................................. do ......................................... w .................................................

Lp. Nazwisko i imię Data i miejsce urodzenia Adres miejsca stałego pobytu PESEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Zgłoszenie przyjęto dnia .......................................... ........................................
(podpis kierownika wycieczki) ........................................................
(data i podpis pracownika)


Załącznik nr 6
Zgoda rodziców

Wyrażam zgodę na udział syna/córki……………………………………
w
(podać rodzaj i miejsce imprezy)
odbywającej się w dniach .

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem/zapoznałam się z harmonogramem organizowanej imprezy.
2. Stan zdrowia dziecka nie budzi przeciwwskazań do uczestnictwa ww. imprezie.
3. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub opiekunów wycieczki związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.
4. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.

PESEL dziecka
Nr telefonu kontaktowego
Adres dziecka
Dodatkowe informacje Rodzica o trudnościach u dziecka związanych np. z jazdą autokarem.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(podpisy rodziców)

Załącznik nr 7
Rozliczenie wycieczki

Przychody:

1.Wpłaty uczestników: liczba osób …………. x koszt wycieczki …………. = ………….
2.Inne wpłaty:


Razem przychody:
Wydatki:
Koszt wynajmu autokaru:
Koszt noclegu:
Koszt wyżywienia:
Bilety wstępu:
• do teatru:
• do kina:
• do muzeum:
• do parku narodowego (rezerwatu przyrody):
• inne
Inne wydatki (jakie?):
Razem wydatki:
Koszt na jednego uczestnika:
Pozostała kwota w wysokości:

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki grupowe itp.)

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. przebieg realizacji harmonogramu, problemy wychowawcze, itp.)

Stwierdzam, że wycieczka przebiegała / nie przebiegała* zgodnie z założonymi celami ,według ustalonego planu i harmonogramu.
(podpis kierownika wycieczki)
Rozliczenie przyjął

*Niepotrzebne skreślić
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

Statystyka strony

Strona oglądana: 804 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Bożena Śliwka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 24.01.2017 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 16.03.2017 r., godz. 16.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2017 r., godz. 16.44Agata TyskaEdycja strony
24.01.2017 r., godz. 15.14Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.