Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Komunikat dla Rodziców o otwarciu przedszkola od dnia 25.05.2020

(Zam: 15.05.2020 r., godz. 21.49)
Szanowni Rodzice, informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, przygotowujemy się do uruchomienia przedszkola od dnia 25 maja 2020 roku, jeżeli nie pojawią się warunki uniemożliwiające otwarcie placówki.
Zarządzenie nr 9/05/2020

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym
w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Gminnego Przedszkola im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym.
w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Na podstawie „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i w zakresie oświaty, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam do stosowania w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym „Zasady funkcjonowania Przedszkola w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Do stosowania zasad, o których mowa w § 1., zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni
w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym niezależnie od formy zatrudnienia, rodzice
i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
§ 3.
1. „Zasady funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19” podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym zostają udostępnione do wglądu w sekretariacie placówki, zostają umieszczone na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym.
2. Fakt zapoznania się z zasadami wymienionymi w ust. 1. oraz zobowiązanie do ich stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem - w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie włączane jest do akt osobowych pracownika.
3. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci , które będą uczęszczały do przedszkola od 25.05. 2020roku do przedszkola lub w innym terminie potwierdzają fakt zapoznania się z zasadami i zobowiązują się do ich stosowania, przesyłając drogą elektroniczną: Oświadczenia Rodziców, Ankietę/Deklarację – na adres gpzp@nieporet.pl lub wrzucając dokumenty do przedszkolnej skrzynki na listy.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Gminnego Przedszkola
w Zegrzu Południowym, oraz rodzicom i opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do przedszkola.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 r.
Anna Kołodziej
Dyrektor Przedszkol


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/05/2020 z 15.05.2020r.
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Zegrzu Płd.

Zasady funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19§ 1.
Postanowienia ogólne

1. „Zasady funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 25 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
2. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie przedszkola i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.
3. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu
w Zegrzu Południowym niezależnie od formy zatrudnienia oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W tym celu w/w składają w placówce pisemne oświadczenia drogą mailową na adres: gpzp@nieporet.pl lub do przedszkolnej skrzynki na listy.
4. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw edukacji narodowej, organu prowadzącego- jeśli ukażą się w drodze zaleceń, rekomendacji i innych dokumentów obligujących do ich przestrzegania.

§ 2.
Organizacja pobytu dzieci

1. W okresie ogłoszonej epidemii przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.
2. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna.
3. W szczególnych przypadkach liczba dzieci w grupie może być zwiększona o 2 dzieci,
w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole.
4. W związku ze zróżnicowaniem metrażu poszczególnych sal zajęć, dopuszczalna liczba dzieci może być mniejsza.
5. Rodzeństwa dzieci są umieszczane w jednej grupie.
6. Na czas obowiązywania niniejszej procedury zakazuje się mycia zębów przez dzieci.
7. Przedszkole nie organizuje leżakowania.
8. Przedszkole zapewnia jednorazowe ręczniki do wycierania rąk dla dzieci.
9. Przedszkole nie organizuje zajęć dodatkowych i uroczystości przedszkolnych.


§ 3.
Organizacja przestrzeni/stref przedszkolnych

1. W przedszkolu wydzielona została strefa wejścia do budynku dostępna dla rodziców, nauczycieli, pracowników mających kontakt z osobami z zewnątrz i osób trzecich / tzw. wiatrołap/.
2. Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola/ do sal/ nie jest możliwe. Strefa ta może być oznaczona taśmą żółto-czarną.
3. Do sal przedszkolnych wpuszczane są tylko zdrowe dzieci i wyznaczeni pracownicy przedszkola.
4. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, nie muszą (ale mogą) zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych zasadach.
5. Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.
6. Rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola, obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym w wiatrołapie placówki oraz zastosowanie własnych maseczek i rękawiczek jednorazowych.
7. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego przedszkole, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

§ 4.
Dodatkowe obowiązki i obostrzenia obowiązujące pracowników przedszkola

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
1) sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
w przedszkolu;
2) dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do budynku, w pomieszczeniu socjalnym, w toalecie ogólnej, w miejscu przygotowywania posiłków,
3) środki ochrony osobistej dla każdego pracownika, oraz ogólnodostępne rękawiczki
i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami i dostawcami;
4) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem;
5) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
6) procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika.

2. Dyrektor:
1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;
2) komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci;
3) kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia
u dziecka choroby COVID-19;
4) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika;
5) współpracuje ze służbami sanitarnymi;
6) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;
7) zapewnia organizację pracy przedszkola, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości stali opiekunowie.

§ 5.

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:
1) stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
2) kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
3) dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk;
4) informować dyrektora lub inną upoważniona osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci;
5) zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi;
6) przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;
7) stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

2. Pracownicy pomocniczy – intendent, pracownik gospodarczy oraz personel kuchenny, nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela.
3. Dyrektor przedszkola wyznacza dodatkowe obowiązki dla intendenta: monitorowanie higienicznego i bezpiecznego w odniesieniu do panującej epidemii przyjmowania towarów od dostawców oraz wydawania produktów do kuchni, wpuszczanie na teren placówki osób postronnych( dostawcy, listonosz, kurier) z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa).

4. Personel obsługowy pracujący bez wejścia do grup przedszkolnych w szczególności:
1) myją i/lub dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych;
2) myją i/lub dezynfekują włączniki światła, klamki, uchwyty, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);
3) myją i dezynfekują toalety dla personelu- w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
4) wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
5) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej porządkowej;
6) wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania
i zdejmowania oraz utylizowania;
7) odbiera posiłki przygotowane przez kucharki z wyznaczonego miejsca/ unikając
bezpośredniego kontaktu z kucharkami/ i zawozi je pod drzwi sali, w której przebywają
dzieci-spod drzwi odbiera je personel pomocniczy pracujący z dziećmi unikając
bezpośredniego kontaktu.
8) codziennie rano czyszczą i dezynfekują sprzęty i urządzenia na placu zabaw,
9) wyznaczone przez dyrektora osoby z personelu wpuszczają rodziców z dziećmi na teren
przedszkola, dokonują pomiaru temperatury ciała dziecka po przebraniu się dziecka,
a następnie odprowadzają dziecko do sali.
10) wyznaczone przez dyrektora osoby z personelu przedszkola, dokonują pomiaru
temperatury pracownika mającego kontakt z dziećmi po przebraniu się.
11) wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

5. Osoby z personelu pomocniczego pracujące w trybie pracy z dziećmi:
1) sprawdzają dostępność środków czystości i dezynfekcyjnych na sali przedszkolnej,
2) rozdają dzieciom posiłki zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa,
3) myją i dezynfekują zabawki, sprzęt i powierzchnie w Sali i łazience
4) pomagają nauczycielowi w sprawowaniu funkcji opiekuńczych wobec dzieci
przebywających w grupie.

5. Konserwator w szczególności:
1) utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku przedszkola;
2) dezynfekuje każdorazowo klamkę przy furtce wejściowej i prowadzącą do wejścia głównego oraz dezynfekuje każdorazowo klamkę przy furtce gospodarczej;
3) nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do przedszkola obowiązujących zasad (dezynfekcja rąk, rękawiczki, maseczki);
4) monitoruje stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci w strefie dla nich przeznaczonej:
5) utrzymuje w czystości i dezynfekuje sprzęty i urządzenia na placu zabaw.

6. Nauczyciele w szczególności:
1) monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
2) monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;
3) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
4) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
5) prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach;
6) przestrzegają obowiązku rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola / szatni i korytarza/;
7) dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw;
8) nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi;
9) w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans min.1,5 m.
10) mierzą dziecku temperaturę w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka i podejmują postepowanie opisane w § 9.

§ 6.
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

1. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie w deklaracji nie później niż do godz. 8:40.
2. Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika obsługi.
3. W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – czekają oni przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika przedszkola, z zachowaniem odstępu co najmniej 2 m od innego rodzica z dzieckiem, oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
4. Rodzic wchodzi z dzieckiem do wiatrołapu i pomaga mu się rozebrać, następnie wyznaczony pracownik/opiekun przejmuje dziecko, dokonuje pomiaru temperatury bezdotykowym termometrem, informuje Rodzica o wyniku pomiaru i odprowadza je do jego grupy. Rodzic pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie i następnie opuszcza przedszkole.
5. Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, rejestruje czas jego wejścia, po czym odprowadza do sali. Tam dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.
6. W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, podwyższonej temperatury, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
7. Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do przedszkola.
8. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.
9. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby upoważnionej, imienia
i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy, pracownikowi dyżurującemu przy głównych drzwiach wejściowych do budynku lub informacji przez domofon.
10. Wyznaczony pracownik udaje się po dziecko, przyprowadza i przekazuje osobie odbierającej, w wyznaczonej do tego strefie.
11. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy furtce/bramce wejściowej. Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.

§ 7.
Żywienie

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na dotychczasowych zasadach.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
3. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
4. Posiłki wydawane są przez personel obsługi w Sali przedszkolnej.
5. Pracownicy kuchni w szczególności:
1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
2) myją ręce każdorazowo:
a) przed rozpoczęciem pracy,
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f) po skorzystaniu z toalety,
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
h) po jedzeniu i piciu;
3) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
4) odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
5) wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie;
6) jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
7) przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny
z obowiązującymi przepisami;
8) po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
9) myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze 60º C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
7. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu
z bezpośrednimi opiekunami dzieci.
8. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.
9. Po spożyciu przez dzieci posiłku wyznaczony pracowni (woźna oddziałowa) dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
10. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela/woźne oddziałowe.

§ 8.
Wyjścia na zewnątrz

1. Zakazuje się wychodzenia dzieci poza teren przedszkola.
2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone.
3. Wracając z podwórka do szatni, poszczególne grupy dzieci wchodzą rotacyjnie.
4. Na teren ogrodu poszczególne grupy wychodzą wyjściem głównym/bezpośrednio z sali przez drzwi balkonowe mogą wyjść tylko dzieci z Sali Poszukiwaczy.
5. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy dzieci/ odpowiednio na małym i dużym placu zabaw/, które zostaną oddzielone taśmą.
6. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, dwa razy w tygodniu podlegają profesjonalnej dezynfekcji, a każdego dnia rano są czyszczone i myte przez woźne oddziałowe.
7. Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
8. Zabrania się z korzystania przez dzieci z łazienki ogólnej przy szatni. Z placu zabaw pomoc nauczyciela odprowadza dziecko do łazienki w sali zajęć.

§ 9
Postepowanie na wypadek podejrzenia choroby lub zakażenia

1. W przedszkolu wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę i fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. W przypadku większej ilości osób wymagających izolacji uruchomione zostanie dodatkowe pomieszczenie. Nauczyciel i osoba z personelu obsługowego pracujący z dziećmi mogą także wyznaczyć miejsce w sali z zachowaniem dystansu 2 metrów od zdrowych dzieci.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka takich jak: gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, biegunka, utrata smaku bądź węchu, dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe udaje się z dzieckiem do pomieszczenia izolacji i niezwłocznie informuje o tym dyrektora placówki, wypełnia kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecka do niniejszej procedury. W pomieszczenie do izolacji nie może przebywać żadna inna osoba. Zalecana odległość nauczyciela od dziecka – 2 metry. Nauczyciel monitoruje stan zdrowia dziecka i co 15 minut sprawdza temperaturę jego ciała.
4. Dyrektor lub wskazany przez dyrektora nauczyciel telefonicznie kontaktuje się z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka i wzywa go do niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola.
5. Jeden z opiekunów – przebywa z dzieckiem w pomieszczeniu do izolacji do momentu odbioru dziecka przez rodzica a drugi opiekun- jeśli to możliwe przeprowadza dzieci do innej, pustej sali lub ogrodu przedszkolnego, a sala w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest poddana myciu i dezynfekcji.
6. Rodzic wypełnia kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecka ,którą otrzymał od Nauczyciela. Po przyjściu rodzica dziecko jest już pod jego opieką. Rodzic odbiera dziecko.
7. Dyrektor lub osoba go zastępująca powiadamia SANEPID oraz organ prowadzący.
8. Nauczyciel powiadamia rodziców odbierających pozostałe dzieci z grupy o odesłaniu chorego dziecka do domu i zaleca uważną obserwację stanu zdrowia dzieci, nie informując o personaliach dziecka.
9. Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola o stanie zdrowia dziecka.
10.W przypadku powrotu dziecka po chorobie do placówki rodzic ma obowiązek dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, w którym znajdzie się jednoznaczna adnotacja, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
11. Pracownik, w przypadku zauważenia u siebie objawów chorobowych, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora przedszkola – nie przychodzenia do pracy lub w przypadku, gdy objawy wystąpią podczas pracy, udania się do pomieszczenia izolacji. Dyrektor może wstrzymać przyjmowanie dzieci. Dyrektor wyznaczy zastępstwo wśród innych pracowników. W przypadku trudności z organizacyjnych –braków kadrowych może dokonać zmian w zasadach funkcjonowania przedszkola.
12. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID oraz organ prowadzący.
13.Pracownik jest zobowiązany do przekazania informacji dyrektorowi placówki o stanie zdrowia i podjętych krokach.
14. Przed ponownym przystąpieniem do pracy pracownik zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i możliwości podjęcia pracy.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Zasady funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 może ulec aktualizacji, a niektóre jej postanowienia mogą ulegać zmianie zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznymi Ministra Edukacji.
2. Pracowników przedszkola i rodziców zobowiązuje się do bieżącego śledzenia strony internetowej przedszkola (www.gpzp.nieporet.pl), na której ukazywać będą się ewentualne aktualizacje i informacje na stronie głównej lub w zakładce Koronawirus zarządzenia.

Anna Kołodziej
Dyrektor przedszkolaSzanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, przygotowujemy się do uruchomienia przedszkola od dnia 25 maja 2020 roku, jeżeli nie pojawią się warunki uniemożliwiające otwarcie placówki.


Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00- 16.00. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie.
W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 20 maja 2020 r.– do godz. 10.00 – złożyć „Deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych”.
Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszego przedszkola na głównej stronie.
Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy: gpzp@nieporet.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w przedszkolu, wrzucając do skrzynki na listy, znajdującej się przy furtce do wejścia głównego do przedszkola.

Liczba miejsc w przedszkolu jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni dnia 21 maja 2020 drogą mailową lub telefonicznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał reżim sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Dołożymy wszelkich starań, aby dzieci czuły się bezpiecznie.

Anna Kołodziej
Dyrektor przedszkola


ANKIETA / DEKLARACJA dla rodziców

…………………………………………………………………… / ………………………………
Imię i nazwisko dziecka Grupa
Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r.?
Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe
TAK NIE

Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko minimum 4 m2,
przy ustalaniu kolejności przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące kryteria:
Kryteria pierwszeństwa TAK NIE
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko
W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, stosuje się dodatkowe kryteria:
Dodatkowe kryteria TAK NIE
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
w wieku szkolnym)
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

1. ……………………………………….

2. ……………………………………….
Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych
Oświadczenia dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym,
że ich dziecko może od 25.05.2020 r. skorzystać z opieki przedszkola
(wypełnia każdy rodzic osobno)

…………………………………………………………………… / ………………………………
Imię i nazwisko dziecka Grupa

OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r., tj.:
- jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych)
- jestem rodzicem pracującym, który nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.
• właściwe zakreślić
……………………………
podpis rodzica

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym, w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola i w razie wystąpienia objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu.

……………………………
podpis rodzica

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14 dni:
- nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie
- nie przebywał w transmisji koronowirusa
- nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem
oraz że:
- u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności
• właściwe zakreślić

……………………………
podpis rodzica

Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie Gminnego Przedszkola im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19. Rozumiem i podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19 (w tym nieodwracalnego uszkodzenia płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny.

…………………………
podpis rodzica

Statystyka strony

Strona oglądana: 311 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Anna Kołodziej, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 15.05.2020 r., godz. 21.49
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 15.05.2020 r., godz. 23.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.05.2020 r., godz. 23.13Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 23.10Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 23.05Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 23.00Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.59Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.54Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.46Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.43Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.27Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.26Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.22Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.20Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.02Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 22.00Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 21.59Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 21.58Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 21.52Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 21.51Agata TyskaEdycja strony
15.05.2020 r., godz. 21.49Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.