Ramowy Rozkład Dnia

Liczba odwiedzających: 2221

Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                            do Uchwały Nr 13 

Rady Pedagogicznej

Gminnego Przedszkola

w Zegrzu Południowym

  z dnia 25.08.2022r.

 

Ramowy Rozkład Dnia w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym

w roku szkolnym 2022/2023

6.30 - 8.40

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych). Zabawy samodzielne wg inwencji dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie

i w sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna, praca w kącikach zainteresowań, zabawa ruchowa lub ćwiczenia ruchowe. 

8.40 - 9.20 

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłków w tym ich komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych. 

9.20 - 10.40 

Kierowane zajęcia dydaktyczne, realizowane wg założeń podstawy programowej, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym jego rozwoju. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci. 

10.40 - 11.45

Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, na spacerze nad rzekę, do lasu, po okolicy, itp.) gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itd.). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody stymulujących rozwój wartości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków doskonalących motorykę dużą dzieci oraz warunków zaspakajających potrzebę ruchu poprzez zabawy zorganizowane i spontaniczne.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych - stworzenie warunków do aktywności ruchowej w sali lub w holu przedszkolnym. 

11.45 – 12.20

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem drugiego śniadania, trzymanie sztućców, nakrywanie 

i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowania, praca dyżurnych 

w grupach starszych. 

12.20 - 14.00

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prozdrowotnych –zapewnienie dzieciom różnych form relaksu i odpoczynku w Sali (leżakowanie w gr. dzieci 3-letnich) i w ogrodzie. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry badawcze, zabawy w kącikach zainteresowań. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zajęcia indywidualne lub grupowe wg potrzeb. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wyjścia do biblioteki (gr. starsze). 

14.00 - 14.45 

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, kształtowanie czynności samoobsługowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem obiadu, trzymanie sztućców, nakrywanie i sprzątanie po posiłku oraz celebrowanie posiłku w tym komponowanie, praca dyżurnych w grupach starszych. 

14.45 - 17.30 

Zabawy swobodne, rozmowy indywidualne, praca indywidualna i grupowa, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału w grupach łączonych). Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy, emocjonalny i społeczny dziecka. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych w tym 
z innymi dziećmi z różnych grup przedszkolnych. Integrację społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych. Gry i zabawy ruchowe ( również w ogrodzie przedszkolnym). Zajęcia dodatkowe. 

8.00 - 15.00

W różnych grupach wiekowych organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami 
i możliwościami psychofizycznymi dziecka oraz arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola  

w danym roku szkolnym. Prowadzenie zajęć kierowanych wspierających wielokierunkową aktywność rozwojową dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności: mowy, ruchu, śpiewu, muzyki, tańca, teatru, plastyki oraz rozbudzenie zainteresowań dziecka językiem nowożytnym i chęci poznawania innych kultur m.in. poprzez realizację innowacji, projektów. 

W trosce o optymalny rozwój dzieci nauczyciele prowadzą indywidualne obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków zgodnie z ich indywidualnym tempem rozwoju oraz systematycznie informują rodziców 

o postępach dzieci. 

Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola w podstawie programowej nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Bardzo ważnym elementem jest zabawa samodzielna, a wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego, a tym samym podstawy programowej. 

 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną  dnia 25 sierpnia 2022 r. i Radę Rodziców dnia 30 września 2022r.

podst. prawna (art. 70 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o światowe( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY POSZUKIWACZY (3 latki)

7.30 - 8.00 Zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydakty- cznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, zabawa w kącikach zainteresowań, praca indywidualna w sali  oraz praca z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia.

8:00 - 8:20  Zabawy i ćwiczenia ruchowe oraz zabawy integrująca całą grupę. 

8.20 - 8.30 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do śniadania. 

8.30 - 9.00  Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, mycie zębów ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

9.00 – 9.40 Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów, zajencia rytmiczne

9.40 - 10.30  Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci. 

10.00- 10.30 zajęncia z jezyka angielskiego ( poniedziałek , czwartek)

10.30 - 10.40  Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. 

10.40 - 11.40  Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki 

w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. 

11.40 - 11.50  Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do drugiego śniadania. 

11.50 - 12.10  Drugie śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku.

12.10 - 12.30  Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych. Czynności samoobsługowe - przygotowanie do leżakowania. 

12.30 - 14.00  Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. 

14.00 - 14.15 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do obiadu. 

14.15 - 14.45  Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,. przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania obiadu, celebrowanie posiłku.

15.00-15.20 Zajęcia  religii dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę (poniedziałek, środa)

14.45 - 16.00  Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka. Gry i zabawy ruchowe. Rozchodzenie sie dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY ZDOBYWCÓW (4 latki) 

 

AMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY ZDOBYWCÓW (4 latki) 

7.00 - 8.15  Zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- 

dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna w sali. Praca z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia, praca w kącikach zainteresowań.

8.15 - 8.30 Zabawy i ćwiczenia ruchowe oraz zabawy integrująca całą grupę. Śpiewanie piosenek, zabawy w kole.

8.30 - 8.40 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno - porządkowych, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych. 

8.40 - 9.20  Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów( w zależności od warunków epidemiologicznych).

9.20 - 10.15 Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów. Zajęcia  logopedyczne.

Zajęcia z języka angielskiego i umuzykalniające,

10.15 - 10.40  Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci. 

10.40 – 10.50  Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. 

10.50 – 11.45  Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki 

w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane 

z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. 

11.45 - 11.55  Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do drugiego śniadania, praca dyżurnych. 

11.55 - 12.15  Drugie śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych. Czynności higieniczne.

12.15 - 12.50  Czytanie literatury dziecięcej przez nauczyciela lub słuchanie nagrań, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

12.50 - 13.50 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

13.50 - 14.00  Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych. 

14.00 - 14.30  Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych.

14.30 - 16.30  

Zajęcia  religii dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę. Zajęcia dodatkowe tańce, zajęcia sportowe. 

 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia. Organizowanie warunków do twórczej aktywności. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka. Gry i zabawy ruchowe. Integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych. Rozchodzenie się dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY WYNALAZCÓW  (5 latki) 

6.30 - 8.15  Zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo - dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna w sali lub w ogrodzie. Praca 

z dzieckiem zdolnym, praca z dzieckiem wymagającym wsparcia, praca w kącikach zainteresowań.

8.15 - 8.30  Zabawy  i ćwiczenia ruchowe oraz zabawy integrująca całą grupę. 

8.30 - 8.45 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych. 

8.45 - 9.20  Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, mycie zębów ( w zależności od warunków epidemiologicznych).

9.20 - 10.20 Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów, zajencia rytmiczne 

10.20 - 10.40  Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci. 

10.40 - 11.00  Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. 

11.00 - 11.30  Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego.

11.00-11.30  Zajęncia z języka angielskiego: poniedziałek, czwartek

11.30 - 12.00  Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do drugiego śniadania, praca dyżurnych. 

12.00 - 12.15  Drugie śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych.

12.15 - 13.10  Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie. Czytanie literatury dziecięcej przez nauczyciela lub słuchanie nagrań, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13.10 - 13.50  Tworzenie warunków wspierających wielokierunkową aktywność dzieci. Gry 

i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka. Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka. Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dziecka. Zajęcia indywidualne.

13.50 - 14.10 Czynności higieniczne, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych. 

14.10 - 14.40  Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku, praca dyżurnych, w poniedziałek, środę  obiad 13.50- 14.10

14.10-14.40 Zajęcia  religii dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę

14.40 - 17.30  Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w sali. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności dziecka. Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Zabawy wspomagające rozwój ruchowy emocjonalny i społeczny dziecka. Integracja społeczności przedszkolnej poprzez pracę w grupach łączonych. Gry i zabawy ruchowe. Rozchodzenie się dzieci.