Program zajęć rozwijających „Kochamy Czytać!” dla dzieci 5-letnich edukacji wczesnoszkolnej.

Liczba odwiedzających: 420

Program zajęć rozwijających „Kochamy Czytać!” dla dzieci 5-letnich edukacji wczesnoszkolnej.

 

Nauczyciel prowadzący: Martyna Smyczyńska

 

Charakterystyka:

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 lat. Założeniem jego jest wspieranie ogólnego rozwoju dzieci, wychodzenie naprzeciw potrzebom przedszkolaków oraz nauka poprzez zabawę.

Program przygotowany jest w oparciu o aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego i program edukacji przedszkolnej („Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych”. „Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów”) oraz metodę symultaniczno – sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej.

Głównym celem programu jest rozwijanie u uczniów uniwersalnych kompetencji, takich jak: nauka czytania, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów oraz umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom, czyli przez zabawę. Poprzez korzystanie z bogactwa literatury dziecięcej w programie będą rozwijane kompetencje czytelnicze.

Czas realizacji to jedna godzina tygodniowo przez cały rok szkolny 2023/2024.

 

Czas realizacji programu: wrzesień 2023 – czerwiec 2024.

 

Cele szczegółowe: 

·         rozpoznawanie liter drukowanych;

·         łączenie liter w sylaby, a następnie w proste wyrazy;

·         wprowadzenie do nauki techniki czytania;

·         rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia,

·         ćwiczenie koncentracji uwagi,

·         rozwijanie zdolności i zainteresowań,

·         rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

·         rozwijanie aktywności czytelniczej,

·         doskonalenie aktywnego słuchania,

·         wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,

·         poszerzanie i pogłębianie wiedzy polonistycznej,

·         rozwijanie wrażliwości estetycznej,

·         doskonalenie sprawności manualnej,

·         kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności,

·         zwiększenie spójności grupy poprzez umiejętność komunikacji i wzajemne zrozumienie.

 


Metody pracy: 

metoda praktycznego działania,
metoda słowna,
metody aktywizujące,
metody audiowizualne,
praca z kartami pracy,
gry i zabawy dydaktyczne.
 

Formy pracy: 

grupowe,
zespołowe,
indywidualne.
 

Tematyka zajęć: 

Zainteresowanie dzieci literami drukowanymi – wprowadzenie uczniów w świat liter.
wspólne rozpoznawanie liter i odczytywanie sylab na podstawie serii książek logopedycznych Jadwigi Cieszyńskiej „Kocham Czytać” (pakiet 18 zeszytów),
rozpoznawanie i dopasowywanie liter do siebie, tworzenie tematycznych zbiorów,
pisanie/malowanie/wyklejanie/układanie ze sznurków/drucików liter drukowanych po śladzie lub według wzoru,
samodzielne próby pisania liter na kartce lub na piaskowej tacy; układanie sylab i prostych słów z nowopoznanych liter,
uzupełnianie wyrazów z lukami.
 

2.      Czytanie przez nauczyciela logopedę krótkich opowiadań o literach z serii książek „ABC… Uczę się”:

·         utrwalenie nowopoznanej litery i rozpoznawanie jej w słowach,

·         poszerzenie słownictwa zaczynającego się od danej litery,

·         ćwiczenie koncentracji uwagi,

·         rozwijanie zdolności i zainteresowań,

·         rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

·         rozwijanie aktywności czytelniczej,

·         doskonalenie aktywnego słuchania,

·         tworzenie pytań i układanie odpowiedzi na pytania.

 

3.      Zachęcanie do samodzielnego czytania:

·                               liter, sylab, prostych słów, a w końcowej fazie zdań.

4.      Zaproszenie gościa (rodzica i/lub nauczyciela z GPZP), który odczyta uczniom fragment wybranej książki.

5.      Zorganizowanie konkursu „Mistrz czytania serii Kocham Czytać”.

6.      Wykonywanie zadań dodatkowych – rebusy, krzyżówki, itp.

7.      Prezentowanie własnych upodobań czytelniczych.


Oczekiwane efekty

Dziecko potrafi:

·     rozpoznać litery drukowane,

·     złożyć litery w proste słowa,

·     podjąć próbę samodzielnego czytania,

·     uzupełniać luki w wyrazach,

·     przyporządkować proste napisy do obrazków,

·     rozwiązywać proste krzyżówki/rebusy,

·     w prosty sposób przeanalizować wysłuchany tekst,

·      zaprojektować i wykonać pracę plastyczną do tekstu.

Ewaluacja:

     W ramach ewaluacji programu prowadzona będzie obserwacja pracy przedszkolaków oraz ocena ich wytworów. Na zakończenie zajęć dzieci ocenią ich atrakcyjność wypełniając krótką ankietę.

Uwagi:

Program może ulec modyfikacji w zależności od predyspozycji dzieci, możliwości czasowych i środków dydaktycznych będących do dyspozycji nauczyciela.

Program "Kocham czytać"
Program "Kocham czytać", foto nr 1, Program "Kocham czytać", foto nr 2, Program "Kocham czytać", foto nr 3, Program "Kocham czytać", foto nr 4, Program "Kocham czytać", foto nr 5, Program "Kocham czytać", foto nr 6, Program "Kocham czytać", foto nr 7, Program "Kocham czytać", foto nr 8,

projekt
projekt, foto nr 1, projekt, foto nr 2, projekt, foto nr 3,