Innowacja pedagogiczna "Zabawy z kodowaniem"

Liczba odwiedzających: 1729

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Tytuł innowacji: „Zabawy z kodowaniem”

 

Nazwa placówki: Gminne Przedszkole im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym

Autor innowacji: Monika Hałas

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Grupa: 3,4 latki

Data wprowadzenia innowacji: 02.11.2022 r.

Data zakończenia innowacji: 30.06.2023 r.

 

 

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Zabawy z kodowaniem” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Do stworzenia innowacji zainspirował mnie:

·      udział w szkoleniu „Kodowanie i programowanie w przedszkolu”,

·      udział w internetowym programie edukacyjnym „#Uczymy dzieci programować”, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne.

          Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie,                   w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Ucząc się programowania dzieci spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający. Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych ile dbanie o swój wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Wszystkie zaproponowane dzieciom aktywności, niezależnie od tematu i kompetencji kluczowej, na rozwój której będzie położony główny nacisk, wzbogacone zostaną o elementy kodowania, programowania, zagadki logiczne.

 

Cele innowacji:

·        Rozwijanie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności.

·        Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

·        Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości.

·        Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się                               z dorosłymi i dziećmi.

·        Zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

·        Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują                           w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

·        Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

·        Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Metody i formy: 

Metody:

·        podające;

·        poszukujące;

·        praktycznego działania.

Formy:

·        grupowe;

·        w parach;

·        indywidualne.

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

·        Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki),

·        Mobilny sprzęt komputerowy,

·        Projektor.

 

Opis :

Początkowo dzieci będą zapoznawały się z tajnikami programowania, przygotowywały swoje umysły do nabywania umiejętności kodowania poprzez ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość a także koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwój kompetencji miękkich, umiejętność pracy w zespole                                i współdziałania, wsparcie inteligencji emocjonalnej i wiele innych wartości.

Pierwszym etapem nauki programowania będą zajęcia wprowadzające do programowania np.:

·        Sudoku,

·        Labirynty,

·        Memory.

 

Drugim etapem będą zajęcia na macie czyli tzw. kodowanie na dywanie.

gry, dzięki tym zabawom dzieci nabywają  wiedzy o kodowaniu.

Korzyści z zastosowania maty:

·        nauka kodowania

·        nauka opowiadania twórcze na rozwój kreatywności

·        ćwiczenie pamięci, koncentracja, spostrzegania,

·        ćwiczenie liczenia,

·        rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia logicznego,

          analitycznego, przyczynowo-skutkowego

·        ćwiczenie orientacji w kierunkach,

·        uczenie cierpliwości, logiki i strategii działania.

 

Trzecim etapem będzie wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć.

 

Korzyści wdrożenia innowacji:

Nauka programowania niesie ze sobą wiele korzyści:

·        Programowanie to nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów,

           ułatwia odnalezienie się w świecie nowych technologii, uczy także              

           wykorzystywać  technologie w twórczy sposób.

·        Programowanie uczy pracy w grupie i tworzenia wspólnych projektów, dzieci

         dowiadują się jak wykorzystywać wspólny potencjał, brać odpowiedzialność za  

         pracę zespołową i dzielić się, zarówno sukcesami, jak i porażkami.

·        Pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne,

·        Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci.

·      Uczy eksperymentowania, szukania różnych rozwiązań stawianych im problemów.

·      Dzieci bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii.


Częstotliwość zajęć:

·      dwa razy w miesiącu  -zajęcia główne,

·      zabawy, ćwiczenia, karty pracy -aktywności o różnym charakterze i różnej częstotliwości (w każdym tygodniu).

 

Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu Uczymy dzieci programować):

1. Listopad

·        Kolorowe parasole.

·        Zwierzęta szykują się do zimy.

2.Grudzień

·        Czekamy na zimę.

·        Coraz bliżej święta.

3. Styczeń

·        Zimowe zabawy.

·        Moja babcia, mój dziadzio.

4.Luty

·        Bezpieczne ferie.

·        Wesoły karnawał.

5. Marzec

·        Najpiękniejsze bajki i baśnie.

·        Wiosna na łące, wiosna w ogródku.

6. Kwiecień

·        Pisanki, kraszanki, jajka malowane.

·        Dbamy o naszą planetę.

7. Maj

·        Moja rodzina.

·        Kiedy dorosnę - poznajemy zawody.

8. Czerwiec

·        Kolory lata.

·        Już blisko wakacje.

 

Efekty realizacji projektu z nauki programowania:

·        Dzieci otrzymają narzędzia pozwalające odnaleźć się w świecie nowoczesnych

          technologii.

·        Nauczą się analitycznego myślenia i odwagi w rozwiązywaniu problemów

·        Dzieci rozwiną swoją kreatywność, gdyż każdy problem ma wiele rozwiązań. Jest wiele dróg, które prowadzą do osiągnięcia celu i dziecko może znajdywać ciągle nowe sposoby na wykonanie zadania.

·        Rozwiną umiejętności planowania i logicznego myślenia.

 

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie:

·      obserwacja pracy dzieci,

·        zdjęcia

kodowanie z interaktywną myszką
kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 1, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 2, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 3, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 4, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 5, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 6, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 7, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 8, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 9, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 10, kodowanie z interaktywną myszką, foto nr 11,

Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole
Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 1, Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 2, Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 3, Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 4, Kodowanie w 4 latkach- Jesienne parasole, foto nr 5,

Serduszko dla Babci i Dziadka
Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 1, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 2, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 3, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 4, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 5, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 6, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 7, Serduszko dla Babci i Dziadka, foto nr 8,

 

Wiosenne kodowanie z wykorzystaniem planszy i tablicy interaktywnej.