Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 2223

Gminne Przedszkole im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Gminnego Przedszkola im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym Anna Kołodziej
 • Adres: ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe.
 • E-mail: dyrektor@gpzp.nieporet.pl
 • Telefon: 227822151

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Przedszkola im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym: ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz wejście boczne dla pracowników przedszkola. Do obu wejść nie ma stopni. Obydwa wejścia od ulicy Rybaki. Do wejść prowadzi płaski podjazd (również dla wózków). Drzwi wejściowe do wejścia głównego posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby będącej na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej sie z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. 

Budynek przedszkola jest parterowy. Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują sie na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Biurko w sekretariacie jest obniżone. Tablice informacyjne znajdują się przy wejściu głównym po lewej i prawej stronie. Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonych najwyżej na tablicy - z pozycji osoby siedzącej na wózku inwalidzkim ogłoszenia będą nieczytelne. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole posiada toaletę dla dziecka niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, tylko w jednej sali w grupie 5-latków. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille"a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem jest parking, ale nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik wychodzi do interesanta po zawiadomieniu przez domofon o konieczności obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami, w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Dojazd do budynku Gminnego Przedszkola ul. rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe:

 • Autobus ZTM linia 735 dojazd do pętli autobusowej, oststni przystanek. Przejście pieszo przez osiedle, następnie ulicą Rybaki ok. 600-700m.
 • Samochodem osobowym ulica Rybaki od wiaduktu na ulicy Warszawskiej w Zegrzu Południowym.