Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach - pobyt:
1) 7.30 do 12.30 - 5 godzin dziennie - bezpłatna realizacja podstawy programowej;
2) 6.30 do 7.30 - 1 godzina płatna wykraczająca poza podstawę programową;
3) 12.30 do 17.00 - 4.30 godziny wykraczające poza podstawę programową.

Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

Odbieranie dzieci z przedszkola

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do18 roku życia.
Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne , pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.
Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.
Osoby wymienione zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (na przykład upojenie alkoholowe, zażycie środków odurzających) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka.
Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).
W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji w Nieporęcie (tel. 22/ 774-87-57) o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.
Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować się z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.
Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.
Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe (szczególnie numery komórkowe).

ZASADY WYDAWANIA DZIECI OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami poinformować należy o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.
W każdej grupie założyć teczkę „Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w Grupie …”, i przechowywać w niej oświadczenia. (według załączonego wzoru) od rodziców.


Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola


Oświadczam, że w dniu ………………… zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana z obowiązującym w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
Akceptuję zapisy regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

(czytelne podpisy rodziców)

Statystyka strony

Strona oglądana: 1084 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Joanna Kwapisz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 05.11.2015 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 05.11.2015 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2015 r., godz. 10.39Agata TyskaEdycja strony
05.11.2015 r., godz. 10.29Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.