Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Uchwały Rady Gminy Nieporęt

UCHWAŁA NR 2 /2014
Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola „ Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym z dnia 5 lutego 2014r.
w sprawie: zmian w statucie

Na podstawie
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
Ustawa z dnia 13.06. 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania działalności przedszkoli.
Uchwała nr XLIX / 112/2013 Rady Gminy Nieporęt z 19.12.2013r.
Uchwała nr XLVIII/ 108/2013 Rady Gminy Nieporęt z 12.12.2013r.
§ 1

W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

W § 14 w punkcie 7 skreślona zostaje część zdania „ do 5 dnia każdego miesiąca”.

W § 14 w punkcie 7 dodany zostaje punkt 8 o następującej treści: „ Rodzice podpisują z dyrektorem przedszkola umowę o udzielanie odpłatnych świadczeń w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie ,wychowanie i opiekę, która zawiera wysokość opłat i terminy płatności”.

W § 20 Wychowankowie przedszkola skreślone zostają punkty 9,10,11,12.

W § 24 Obowiązki rodziców: punkt 1.d skreśla się treść zawartą w nawiasie, a dodane zostaje po przecinku : „ zgodnie z umową”.

W § 24 Obowiązki rodziców punkt 1.f skreślone zostaje zdanie: „ i 6-letnich podlegających obowiązkowi szkolnemu”.

W § 26 Zasady odpłatności za przedszkole punkt 3.a ulega zmianie: „data z 5-go,zostaje zamieniona na 10-go”.

W § 26 Zasady odpłatności za przedszkole punkt 3, dodany zostaje podpunkt „ i „ o nast. treści: „ Zmniejsza się opłatę o 50% za pobyt dziecka w przedszkolu, wykraczający poza czas bezpłatnego nauczania i wychowania i opieki rodzinie dziecka posiadającej Nieporęcką Kartę Rodziny3 +.

W § 26 Zasady odpłatności za przedszkole punkt 3, dodany zostaje podpunkt „ j” o nast. treści: „ Zwalnia się z opłaty za korzystanie z odpłatnych świadczeń w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie ,wychowanie i opiekę, dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

W § 26 Zasady odpłatności za przedszkole punkt 2 f otrzymuje brzmienie: „ Rodzice ponoszą koszty imprez, wycieczek wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej”.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Pedagogicznej


Foto
4

Statystyka strony

Strona oglądana: 3398 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Agata Tyska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 25.01.2011 r., godz. 13.11
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 09.04.2014 r., godz. 18.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.04.2014 r., godz. 18.58Agata TyskaEdycja strony
03.03.2014 r., godz. 18.39Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.35Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.35Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.34Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.33Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.31Agata TyskaEdycja strony
05.03.2012 r., godz. 10.23Agata TyskaEdycja strony
07.06.2011 r., godz. 14.41Agata TyskaEdycja strony
26.01.2011 r., godz. 08.28Agata TyskaEdycja strony
26.01.2011 r., godz. 08.27Agata TyskaEdycja strony
26.01.2011 r., godz. 08.23Agata TyskaEdycja strony
25.01.2011 r., godz. 13.39Agata TyskaEdycja strony
25.01.2011 r., godz. 13.11Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.