Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Pomoc p-p

III. Usprawnianie funkcji motorycznych:

• Ćwiczenia manualne:
- nawlekanie koralików,
- przewlekanie sznurków, tasiemek
- wydzieranki i wycinanki z papieru
- składanie techniką origami
- modelowanie w plastelinie

• Ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców:
- zamalowywanie małych powierzchni
- kopiowanie rysunków
- pogrubianie konturów
- wodzenie po wzorze
- prowadzenie linii między dwiema liniami szerzej rozstawionymi


• Ćwiczenia płynnych, rytmicznych, ciągłych ruchów pisarskich:
- obrysowywanie szablonów
- rysowanie szlaczków
- łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą
- pisanie po śladzie

Przykładowe ćwiczenia i zabawy dotyczą rozwijania funkcji motorycznych- kreślenie w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów w kształcie fal,kół, ósemek, itp. - kreślenie kredą na tablicy, pędzlem, węglem na dużych arkuszach, palcem lub patykiem na tackach z materiałem sypkim, itp. - pogrubianie konturów, czyli obwodzenie po śladzie linii pojedynczych szerokim pędzlem, mazakiem, kredą, - zamalowywanie dowolnej przestrzeni dużych płaszczyzn farbami, kredą, węglem, tworzenie kolorowych krat, układów pasów, - zamalowywanie określonej przestrzeni ww. sposobami, - zgadywanie kreślonych ręką dziecka w powietrzu różnych kształtów, - nawlekanie koralików, układanie dowolne z użyciem układanki koralikowej, obrysowywanie figur geometrycznych, sytuowanie przedmiotu względem innego, np. połóż klocek na stole, pod krzesłem, itp. układanka „Kółko i kreski” wg wzoru, ćwiczenia równoważne- chodzenie po ławeczce, zamalowywanie figur geometrycznych, „Deszczyk pada”- stukanie czubkami palców, lepienie z plasteliny, orientacja w schemacie ciała, orientacja w kierunkach, pogrubienie linii narysowanych przedmiotów, łączenie punktów narysowanych przez nauczyciela, obrysowywanie przedmiotów i figur geometrycznych, rysowanie linii w labiryncie, sytuowanie przedmiotów względem dziecka, rysowanie kół kierunkowych jedną ręką, rysowanie dwiema rękami jednocześnie, sytuowanie kół względem kresek pionowych i poziomych, wycinanie figur po linii, kopiowanie rysunków- przerysowywanie przez kalkę techniczną, kalkowanie prostych schematów znaczeniowych, „Zabawa łyżwiarzy”- rysowanie oburącz na dużych płaszczyznach, „Sadzenie ziemniaków”- sytuowanie przedmiotów na wyznaczonych punktach, zabawy piłeczką pingpongową, rysowanie kółeczek i kresek w liniaturze, łączenie punktów tworzących figury geometryczne, układanka patyczkowa wg wzoru, malowanie pęczkiem waty, malowanie suchym palcem, zabawa w „Bierki”, ugniatanie kul i celowanie, uzupełnianka obrazkowa, rysowanie po śladzie- połącz kropki, ugniatanie palcami kuleczek z papieru i plasteliny różnej wielkości i pokrywanie nimi powierzchni papieru, zabawy manipulacyjne rysowanie po śladach jednocześnie obiema rękami.
Udanego tygodnia :)

II. USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ:

• Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej:
- wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów,
- liczenie głosek i określanie ich miejsca i kolejności w wyrazach,
- podział lub synteza wyrazów: sylabowa, głoskowa,
- dopowiadanie zaczętych wyrazów i zdań.

• Utrwalanie pamięciowych mechanizmów mowy:
- nauka wierszy, rymowanek, powtarzanie długich i krótkich zdań,
- powtarzanie szeregu wyrazów łatwych i trudnych,
- fonetycznie powtarzanie cyfr.

• Doskonalenie wypowiedzi dziecka:
- utrwalanie poprawnej artykulacji głosek,
- wdrażanie do mowy zdaniowej,
- wzbogacanie czynnego słownika dziecka,
- opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

Przykładowe ćwiczenia i zabawy dotyczące rozwijania percepcji słuchowej: - „Jadą samochody”- zabawa naśladowcza, odgadywanie źródła dźwięku (dźwięki wydawane za zasłoną na bębenku, dzwonkach), „Kukułeczka”- rozpoznawanie po głosie kolegi, ćwiczenia słuchowe przy pianinie- rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich, „Wróbelki i wrony”- zabawa rytmiczna- naśladowanie ruchem dźwięków niskich i wysokich: wróbelki zbierają ziarenka- dźwięki wysokie, wrony zbierają ziarenka- dźwięki niskie, ćwiczenia pamięci słuchowej- powtarzanie zdania złożonego wypowiedzianego przez nauczyciela, rozpoznawanie źródła dźwięku np. szelest kartki, odtwarzanie prostych rytmów 2-4-elementowych przy pomocy klocków, śpiewanie wierszyków sylabami, odgadnij jaki instrument gra, wyklaskujemy imiona- dzielenie słów na sylaby, „Naśladuj Jasia”- wypowiadanie i jednoczesne wykonywanie czynności: ska-kać, ma-chać, ma-sze-ro-wać, itp. wykonywanie czynności ruchowych na sygnał dźwiękowy, układanie prostych i złożonych zdań na podstawie obrazka, zabawy z użyciem wyliczanek sylabowych, np. Pani Zo- Zo- Zo- Pani sia- sia- sia-... układanie zdań z podanymi wyrazami, odtwarzanie prostych rytmów przy użyciu znaków graficznych, rymowanie wyrazów dwusylabowych, np. mama- rama, rosa- nosa, wyodrębnianie wyrazów w zdaniu przy użyciu klocków lub pasków papieru, wyodrębnianie pierwszej sylaby w wyrazie w oparciu o przedmioty znajdujące się w sali i w oparciu o obrazek, rymowane zgadywanki na temat zwierząt, np. Koń wielki jak... (słoń), Kot wskoczył na... (płot), porównywanie długości słów, słuchanie dźwięków- wyodrębnianie głosek w nagłosie, śledzenie dźwięków- „Jeżeli usłyszysz głoskę np. „o” klaśnij w ręce”, układanie zdań, liczenie wyrazów w zdaniu, porównywanie które zdanie dłuższe, liczenie sylab, porównywanie liczby sylab, „Wagoniki sylabowe”- tworzenie wyrazów na kończącą się sylabę wyrazu poprzedniego, wybieranie obrazków, których nazwy zaczynają się od podanej głoski, dobieranie par obrazków, których nazwy zaczynają się taką samą głoską, wybieranie obrazków, których nazwy kończą się określoną głoską, analiza i synteza słuchowa wyrazów- dzielenie na głoski, układanie wyrazów z żądanymi głoskami, tworzenie wyrazów przez dodania lub odjęcie głoski, np. As- las, Alinka- linka, itp.
Oprócz licznych zadań/zabaw zamieszczonych powyżej w załączeniu umieszczam karty pracy, które zawsze wykonywane są z pomocą rodzica. Prawidłowa artykulacja wyrazów przez rodziców bardzo pomoże dzieciom przy różnicowaniu słuchowym.

Miłej zabawy :)
TERAPIA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU
Nie wszystkie dzieci rozwijają się harmonijnie. Niektóre, z różnych względów radzą sobie gorzej od innych, osiągają słabsze wyniki w edukacji przedszkolnej. Należy stymulować rozwój dziecka i ożywiać jego potencjalne możliwości. Dysharmonie i zaburzenia mają wyraźne tendencje do pogłębiania się w wypadkach, gdy nie podejmuje się działań wyrównawczych w zaburzonych zakresach. Dlatego ważne jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej pomocy, zmierzającej do wyrównania i korygowania zaburzeń, gdyż brak tych oddziaływań może stać się czynnikiem hamującym normalną aktywność dziecka lub prowadzić do nieprawidłowych i niepożądanych zachowań.
Obserwacja ma pomóc nauczycielom i rodzicom w lepszej organizacji procesu wychowania, wzmacniania i pomocy w trudnościach jakie ma dziecko.
Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej w przedszkolu obejmują usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.
Polegają na:
1. Stymulowaniu rozwoju dziecka.
2. Rozwijaniu zaburzonych funkcji systemu percepcyjno–motorycznego: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, motoryki.
3. Kształtowaniu integracji percepcyjno–motorycznej.
4. Wyrównywaniu szans edukacyjnych.
I. Usprawnianie percepcji wzrokowej:
• Kształtowanie ogólnej spostrzegawczości wzrokowej:
- segregowanie, porównywanie, wyróżnianie elementów,
- wyszukiwanie różnic oraz podobieństw między ilustracjami różniącymi się szczegółami

• Ćwiczenia bezpośredniej pamięci wzrokowej:
- odtwarzanie układów obrazków, elementów, liter,
- rozpoznanie i wyliczenie z pamięci zaobserwowanych elementów obrazka, układu figur, układu liter,

• Ćwiczenia orientacji przestrzennej:
- wyrobienie i utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz osoby stojącej naprzeciw,
- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, przed itp.)

Przykładowe ćwiczenia i zabawy dotyczące:
1. Percepcji wzrokowej: segregowanie figur geometrycznych wg dowolnej cechy: kolor, kształt, wielkość, wyszukiwanie spośród wielu takiego samego obrazka, składanie obrazka z części wg wzoru, układanie prostych szlaczków geometrycznych wg wzoru, układanie patyczków wg wzoru, rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych w krótkich ekspozycjach, „Co zmieniło miejsce?”- odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych przedmiotów, „Nawlekamy korale”- odtwarzanie prostych rytmów: koło, kwadrat, trójkąt, układanki geometryczne płaskie wg wzoru, odgadywanie kształtu przedmiotów rozpoznawanych uprzednio dotykiem, „Pocięte prostokąty”- składanie z części wg wzoru, dobieranie par jednakowych obrazków, tworzenie prostych figur z plasteliny (konturowych), zakreskowywanie prostych figur geometrycznych wg wzoru, „Rozbite naczynia”- układanie całości z pociętych części bez wzoru, odtwarzanie graficzne schematów znaczeniowych utworzonych z figur, odtwarzanie układów przestrzennych wg wzoru z klocków, uzupełnianie braków w szlaczkach geometrycznych wg wzoru, układanie szlaczków z figur geometrycznych wg wzoru, odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych figur geometrycznych i stosunków między nimi- poprzez graficzne odtwarzanie układu figur- poprzez ułożenie figur w oparciu o obraz zachowany w pamięci wzrokowej, odwzorowywanie prostych szlaczków z elementami literowymi, kalkowanie szlaczków, rysowanie szlaczków wg wzoru, lepienie szlaczka z plasteliny, składanie obrazków wg wzoru (rodzaj i ilość części uzależniona od poziomu rozwoju dziecka), rysowanie prostych schematów znaczeniowych na siatce punktowej wg wzoru (linie poziome i pionowe), wyszukiwanie ze zbioru różnych figur dwóch takich samych, rozpoznawanie liter dotykiem, wodząc palcem po wypukłych literach alfabetu ruchomego, kopiowanie liter przez kalkę techniczną, rysowanie liter palcem na tackach z piaskiem, palcem umoczonym w farbie, grubym pędzlem na dużej kartce, „Polowanie na literkę”- wyszukiwanie w tekście określonej litery, dobieranie par jednakowych liter, dobieranki obrazkowo- literowe utrwalające znajomość liter, dobieranie liter wielkich i małych, tworzenie wyrazów za pomocą suwaka lub składanki, uzupełnianie napisów pod obrazkami.
CDN

Zapraszam do wykonania kolejnych ćwiczeń, oczywiście z pomocą RodzicówPołącz miseczki z pasującymi do nich łyżkami. Wymawiaj znane Ci samogłoski.

załącznik: percepcja wzrokowa 1

W jakich kolorach będą kolejne kwiatki? Powiedz lub pomaluj.

załącznik : psych-ped.15

Prowadź palec po myszce zaczynając od jej łapki. W kolejnej próbie możesz namoczyć palec w farbie.

załącznik: psych.-ped. 5

Przyjrzy się obrazkom i powiedz co jest gorące a co zimne.

załącznik : psych-ped

Udanej zabawy :)

W razie potrzeby proszę o kontakt na adres mailowy: logopeda@gpzp.nieporet.pl

Mariola Bukowy-Pawlak

Załączniki:


Statystyka strony

Strona oglądana: 200 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Agata Tyska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 16.04.2020 r., godz. 21.38
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 20.05.2020 r., godz. 22.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.05.2020 r., godz. 22.43Agata TyskaEdycja strony
20.05.2020 r., godz. 22.41Agata TyskaEdycja strony
20.05.2020 r., godz. 22.41Agata TyskaEdycja strony
20.05.2020 r., godz. 22.40Agata TyskaEdycja strony
13.05.2020 r., godz. 21.53Agata TyskaEdycja strony
13.05.2020 r., godz. 21.52Agata TyskaEdycja strony
08.05.2020 r., godz. 20.51Agata TyskaEdycja strony
08.05.2020 r., godz. 20.51Agata TyskaEdycja strony
08.05.2020 r., godz. 20.48Agata TyskaEdycja strony
29.04.2020 r., godz. 22.06Agata TyskaEdycja strony
29.04.2020 r., godz. 22.05Agata TyskaEdycja strony
29.04.2020 r., godz. 22.04Agata TyskaEdycja strony
26.04.2020 r., godz. 23.13Agata TyskaEdycja strony
26.04.2020 r., godz. 22.52Agata TyskaEdycja strony
26.04.2020 r., godz. 22.52Agata TyskaEdycja strony
22.04.2020 r., godz. 22.53Agata TyskaEdycja strony
16.04.2020 r., godz. 21.40Agata TyskaEdycja strony
16.04.2020 r., godz. 21.38Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.